Lichaamswerk en Meditatie, gevestigd aan Brinkakkers 2, 9443 PD Schoonloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lichaamswerk en Meditatie, hierna te noemen: LWM.

Contactgegevens:
https://www.lichaamswerkenmeditatie.nl
Brinkakkers 2
9443 PD Schoonloo
+31592 - 86 96 59
 
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
LWM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam, deze kunnen voor- en achternaam bevatten
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Persoonsgegevens die aanwezig in wekelijkse backups van deze genoemde LWM website.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
a. De genoemde website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie. Wij verwerken geen andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via deze website.
b. Bijzondere en/of gevoelige gegevens worden verzameld samen met andere gegevens in een persoonlijk dossier, als u zich als Client aanmeldt bij mijn praktijk en een Intakeformulier invult en ondertekent. Het aanmaken van een dossier is een wettelijke verplichting, opgelegd in de WGBO.
Het intakeformulier vindt u hier ter inzage.
Op pagina 3 van dit document vindt u de Privacy afspraken en meer, zoals beroepsgeheim, bewaartermijnen, etc.
c. Voor Workshopdeelnemers (deelnemers aan groepen) worden bijzondere en/of gevoelige gegevens vastgelegd en ingevuld door de Workshopdeelnemer in een participatieovereenkomst. Dit wordt niet in een dossier vastgelegd als genoemd bij 2b.
De participatieovereenkomst vindt u hier ter inzage.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LWM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het afhandelen van uw betaling (facturering)
b. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
c. U te informeren over wijzigingen van onze diensten
d. Om u een nieuwsbrief te sturen indien u zich hiervoor hebt opgegeven.
e. In het geval van verstuuurde spam of beveiligingsincidenten aan de hand van IP-adres in logging of verkregen e-mail, de bron van spam te achterhalen en/of beveiligingsmaatregelen nemen tegen misbruik van deze website.
 

4. Geautomatiseerde besluitvorming
LWM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen kunnen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LWM) tussen zit. LWM gebruikt hiervoor de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Geen -

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

a. Gegevens via de website: LWM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- (Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
- Voor- en achternaam -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn, artikel 3a
- Adresgegevens -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn, artikel 3a
- Telefoonnummer -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn, artikel 3b
- E-mailadres -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn, artikel 3a, 3b, 3c, 3d
- IP-adres -> Totdat u aangeeft geen klant meer te zijn, artikel 3e
b. Voor bewaartermijn van clientgegevens (dossier) kunt u dit document raadplegen op pagina 3:
Het intakeformulier vindt u hier ter inzage.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
a. Gegevens via de website: LWM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
b. Clientengegevens:
Hiervoor verwijzen wij voor meer informatie voor clienten naar dit document, pagina 3:
Het intakeformulier vindt u hier ter inzage.
c. Workshopdeelnemersgegevens:
Voor Workshopdeelnemers verwijzen wij voor meer informatie naar dit document, bij Jouw e-mailadres laatste pagina:
De participatieovereenkomst vindt u hier ter inzage.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LWM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LWM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Voor meer informatie voor clienten en hun dossiers bij LWM, verwijs ik u naar het volgende document, met een weergave welke gegevens bewaard worden o.a.:
Het intakeformulier vindt u hier ter inzage.
Voor meer informatie voor workshopdeelnemers en hun participatieovereenkomsten bij LWM, verwijs ik u naar het het volgende document, met een weergave welke gegevens bewaar worden o.a.:
De participatieovereenkomst vindt u hier ter inzage.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LWM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LWM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier. LWM heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall
- Unieke en lange complexe wachtwoorden, waar mogelijk
- Geencodeerde opslag van clientendossiers